Uchwała
  Home Uchwały w sprawie zmian w Statucie

  UCHWAŁA

  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  w Starych Skoszewach

  z dnia 22 .09.2009 w sprawie zmian w statucie szkoły.

   

  Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1.

  W statucie .Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w  Starych Skoszewach

  uchwalonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach w dniu 26.06.2007r. wprowadza się następujące zmiany

  w Rozdziale III  § 3
  pkt.1.1

  a) Dyrektor

  dodaje się ust 3i w brzmieniu

  Dopuszczanie do użytku w  szkole zaproponowanego przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania ogólnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

  oraz pkt. 3j w brzmieniu
  Wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego  lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą

  b)

  Rada Pedagogiczna
  pkt 1.1

  w ust 2

  dodaje się podpunkt 2e w brzmieniu

  Rada opiniuje program wychowania przedszkolnego lub program nauczania przedstawiony przez nauczyciela.

  oraz pkt f w brzmieniu

  Rada opiniuje propozycję realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w kl. IV-VI.

  W Rozdziale  IV
  § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie

  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez Wójta Gminy Nowosolna, w terminie do 30 maja.

  § 5 pkt 2.8 otrzymuje brzmienie

  Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zapisy dzieci odbywają się do dnia 30 kwietnia każdego roku. Rodzic obowiązany jest wypełnić kartę zgłoszenia. Na prośbę rodziców, do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego  mogą uczęszczać dzieci pięcioletnie.

  W Rozdziale V § 11
  dodaje się po pkt 2r,  pkt 2s w brzmieniu
  s) wybór podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

  oraz pkt 2t w brzmieniu
  Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

  po pkt.2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu
  Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

  w § 14 pkt 4c otrzymuje brzmienie

  opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych,

  oraz programów wychowania przedszkolnego i  programów nauczania przedstawionych przez nauczyciela

  W rozdziale VI § 16
  Po pkt 1.3 dodaje się pkt. 1.4 w brzmieniu
  Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może pozbawić ucznia posiadającego średnią ocen powyżej 4,5 nagrody rzeczowej w związku z drastycznym  obniżeniem osiągnięć edukacyjnych.

  § 16a

  pkt 2 otrzymuje brzmienie

  Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lub  6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do których wyrażono zgodę na  wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

  § 16b

  pkt 2.1 ust. k otrzymuje brzmienie

  • noszenia w dzień powszedni stroju w stonowanych kolorach: np. granatowy, szary , brązowy, w odcieniach pastelowych. Niedopuszczalne jest noszenie przez uczniów bluzek odsłaniających brzuch i plecy oraz na ramiączka tzw.  typu top. Długość spódnicy u dziewcząt  musi zapewniać schludny wygląd
  • w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: dla dziewcząt:  biała bluzka, ciemna spódnica zapewniająca schludny wygląd; dla chłopców: biała koszula, ciemne (czarne) spodnie.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Pedagogicznej

  UCHWAŁA

  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły  w Starych Skoszewach

  z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w statucie szkoły.

   

  Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia MEN z dnie 20 sierpnia 2010 (Dz.U. Nr 156, poz. 1046) uchwala się, co następuje:

  § 1.

  W Statucie  Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w  Starych Skoszewach
  uchwalonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach w dniu 26.06.2007r. wprowadza się następujące zmiany

  1.W Rozdziale II  § 2  pkt. 4 otrzymuje brzmienie określone  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Przewodniczący RP

   

  Załącznik nr 1
  do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia
  3 listopada 2010r

  4.      Oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów dokonuje się w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO).

  Opis wewnątrzszkolnych zasad  oceniania zawiera:

  1)                 Przedmiot i cele oceniania

  2)                 Ogólne zasady oceniania bieżącego na poszczególnych etapach

  kształcenia

  3)                 Zasady klasyfikacji i promowania

  4)                 Zasady oceniania sprawowania

  5)                 Załączniki przedmiotowych systemów oceniania.

  4.1.PRZEDMIOT I CELE OCENIANIA:

  Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

  1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;

  2)   zachowanie ucznia.

  1.1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.

  1.2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach dziecka,
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

  1.3.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (p. o.),
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania
  • bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, według skali ocen przyjętych w WZO, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z p. …,
  • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego,
  • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce..

  4.2. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA

  2.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (p.o.) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i zasadach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o sposobach przekazywania informacji o postępach ucznia rodzicom (p.o.). Przekazują również informacje o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (p.o.) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  2.2. Zespół nauczycieli uczących dziecko, u którego stwierdzono specyficzne trudności   w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, o których mowa w p. 1.3., ma obowiązek dostosowania tych wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych     i edukacyjnych ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w 1.3., do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  2.3.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  techniki, plastyki i muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się      z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
  komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.”.

  b) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (p.o.) oraz na podstawie pinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  2.4.Oceny są jawne dla ucznia i dla rodziców (p.o.), Sprawdzone w ciągu 14 dni od daty napisania i ocenione pisemne prace klasowe są do ich wglądu. Na prośbę ucznia lub rodzica (p.o.) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić.

  2.5.  W kl. I – III ocena ma charakter opisowy. Bieżące oceny są wyrażone stopniem i zamieszczane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym oraz zeszytach ćwiczeń uczniów. Ocena w zeszycie ćwiczeń zawiera stopień i komentarz. Nauczyciel może również wprowadzić: żetony, pieczątki lub inne symbole jako formę nagrody za pracę i motywowania do niej. Informacje o bieżących postępach ucznia są zamieszczane w zeszytach lub dzienniczkach oraz przekazywane rodzicom (p.o.) w postaci karty oceny opisowej w czasie zebrań rodziców.

  2.6. Nauczyciel dwa razy w ciągu roku dokonuje podsumowującej oceny postępów uczniów. Ma ona również charakter opisowy i jest przekazywana rodzicom (p.o.) na zorganizowanych w tym celu zebraniach klasowych.

  2.7. a) Na II etapie kształcenia, przy bieżącym ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów obowiązują przedmiotowe systemy oceniania, gdzie stosuje się punktową skalę ocen (z wyjątkiem nauki religii). Ocena taka polega na podaniu ilości punktów uzyskanych przez ucznia za konkretne działanie (osiągnięcie) w stosunku do maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania. Ocenę taką można przeliczyć na skalę ocen 1 – 6 następująco:

  0 –   30 %   - 1 (niedostateczny),

  31 -   44 %   - 2 (dopuszczający),

  45 –   50 %   - 2+,

  51 –   65 %   - 3 (dostateczny),

  65 –   74 %   - 3+,

  75 –   84 %   – 4 (dobry),

  85 –   90 %   - 4+,

  91 – 100 %   - 5 (bardzo dobry),

  > 100 %   - 5+, 6 (celujący).

  Punktowemu ocenianiu poddaje się:

  a)         ćwiczeniową pracę ucznia na lekcji,

  b)         pisemną pracę domową,

  c)         przygotowanie do bieżącej lekcji obejmujące materiał trzech ostatnich lekcji (sprawdziany ustne lub pisemne nie wymagają zapowiedzi),

  d)         pisemne prace kontrolne obejmujące większy zakres materiału (Sprawdzian taki musi być poprzedzony zapowiedzią na tydzień przed terminem pisania i ustalony zgodnie z zasadą, że uczniowie piszą maksymalnie dwie prace kontrolne w tygodniu.),

  e)         aktywność uczniów przejawiającą się w podejmowaniu prób rozwiązywania zadań i problemów, skutecznym komunikowaniu się, współpracy w grupie, logicznym uzasadnianiu i argumentowaniu, kreatywności i gotowości do stosowania przedmiotu,

  f)           poprawność i estetykę prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

  g)         dodatkowe, nadobowiązkowe prace uczniów,

  Nieprzygotowanie uczniów do lekcji rozliczają nauczyciele wg przyjętych  PZO.

  2.7. b) Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  2.8. Bieżące oceny są zamieszczane przez nauczycieli w dziennikach klasowych i dzienniczkach ucznia. Oprócz opisanego sposobu oceniania postępów uczniów nauczyciel może wykorzystywać karty obserwacji uczniów (klasy),opracowane wg jego inwencji i potrzeb.

  2.9. Dzienniczki są do bieżącego wglądu rodziców (p.o.). Ocenę opisową osiągnięć dziecka rodzic (p.o.) może otrzymać w czasie konsultacji z nauczycielem lub podczas zebrania klasowego (cztery razy w roku).

   

  4.3.ZASADY KLASYFIKACJI I PROMOWANIA

  3.1. Klasyfikację przeprowadza się na półrocze i koniec roku. Polega ona na okresowym

  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  3.2. W kl. I – III uczniowie otrzymują jedną klasyfikacyjną ocenę opisową ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz jedną klasyfikacyjną ocenę opisową zachowania, będącą podsumowaniem ich osiągnięć w danym czasie.

  Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

  3.3. W kl. IV – VI ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z danego przedmiotu wynika z sumy punktów uzyskanych przez ucznia w danym czasie przy spełnieniu przez nauczyciela warunku wystawienia min. 5 ocen bieżących. Ustala ją nauczyciel danego przedmiotu wstępnie na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji i podaje do informacji ucznia i jego rodzica (p.o.), a ostatecznie na tydzień przed, w oparciu o PZO wg następującej skali: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2) i niedostateczny (1). Jeżeli z powodu długiej nieobecności usprawiedliwionej pod koniec półrocza lub roku uczeń nie uzyskał przewidywanej na ten okres liczby punktów, lecz nieobecność nie powoduje braku klasyfikacji, jego ocena może być wystawiona w oparciu o liczbę punktów możliwych do uzyskania przez ucznia, gdy był obecny w szkole. Materiał z okresu nieobecności musi być zaliczony w następnym półroczu.

  Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  3.4. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona.

  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  3.5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną   zachowania.

  3.5. Warunkiem ubiegania się o wyższą (o jeden stopień) niż przewidywana ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna z zajęć edukacyjnych jest brak u ucznia nie więcej, niż 5% ogółu punktów wymaganych na daną, wyższą ocenę i wywiązanie się z prac obowiązkowych. Brakujące punkty uczeń może uzyskać na drodze poprawy obowiązkowych prac kontrolnych (w ciągu całego okresu, na warunkach przyjętych w PZO) oraz za dodatkowe prace nadobowiązkowe, wykonywane w czasie całego okresu lub na jego koniec, nie później jednak, niż na dzień przed radą klasyfikacyjną.

  3.6. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzic (p.o.) musi być poinformowany na miesiąc przed terminem klasyfikacji w formie pisemnej z potwierdzeniem rodzica o odebraniu informacji (w szczególnych przypadkach list polecony).

  3.7. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  3.8.a) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  b) W wyjątkowych sytuacjach życiowych, na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (p.o.) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

  Pisemny wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzic (p.o.) do dyrektora szkoły nie później, niż do terminu rady klasyfikacyjnej. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (p.o.),

  c) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

  1)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

  2)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  d) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3.8.c pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania

  3.9.a) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

  b) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  c) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (p.o.),

  d) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w p. 3.8.a,b,c pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

  e) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w p. 3.8.c pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

  1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy,

  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

  f) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

  g) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w p. 3.9.d, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w p. 3.8.c - skład komisji;

  2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

  3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

  4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  h) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,

  3.10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana;

  3.11.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  3.12. a) Uczeń lub jego rodzice (p.o.) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  b) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (p.o.)

  W skład komisji wchodzą:

  1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

  2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  3)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

  Nauczyciel, o którym mowa w p. 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  c) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  d) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1)  skład komisji,

  2)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

  3)  zadania (pytania) sprawdzające,

  4)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  e) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w p. b), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  f) Przepisy p. 3.12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

  3.13. a) Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

  b) Na wniosek rodziców (p.o.) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (p.o.) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

  c) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (p.o.) ucznia.

  3.14. a) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem p. 4.6.

  b) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do tej średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

  c) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

  d)  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą.

  3.15.  a) Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

  b)  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej ( z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki i informatyki, który ma charakter również praktyczny).

  c)   Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (p.o.) i ustala w ostatnim tygodniu wakacji.

  d) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład    komisji wchodzą:

  1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

  2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

  3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

  Nauczyciel, o którym mowa w p. 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  e)  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1)   skład komisji;

  2)   termin egzaminu poprawkowego;

  3)   pytania egzaminacyjne;

  4)   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  f) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

  g) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

  h) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

  3.16. Uczeń kończy sześcioletnią szkołę podstawową:

  a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem p. 3.14.d, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem        p. 4.6.

  b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu w klasie VI, z zastrzeżeniem p. 3.16.d)

  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (p.o.) ucznia.

  c) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w p. a), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.;

  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

  d) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń ten nie przystępuje do sprawdzianu w kl. VI.

  4.4.ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

  Oceny zachowania dokonuje się dwa razy w roku szkolnym (na półrocze i koniec roku).

  4.1.       Ocena zachowania ucznia winna mieć charakter całościowy, tzn. obejmować jak najwięcej elementów jego postępowania. Przy ocenianiu należy uwzględniać wszystkie pozytywne i negatywne przejawy postępowania i działalności ucznia.

  4.2.            W kl. I – III ocena zachowania ma charakter opisowy, a wystawia ją nauczyciel po zajęciach z dziećmi przeprowadzonych nt. „Oceniamy nasze zachowanie”. W ocenie zachowania ucznia należy uwzględnić wymagania z p. 4.3.

  4.3.            Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów klas IV – VI uwzględnia w szczególności:

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom;
  • przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

  4.4.  a)  Oceny zachowania uczniów kl. IV – VI dokonuje wychowawca klasy. Ocenianie zachowania ucznia polega  na rozpoznaniu stopnia respektowania norm społecznych, etycznych oraz przestrzegania obowiązków określonych w Statucie szkoły przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy. Wychowawca dokonuje tego na podstawie prowadzonej dokumentacji,  kart samooceny uczniów, w oparciu o opracowane Kryteria Oceniania Zachowania, ustala oceny według następującej skali:

  1) wzorowe
  2) bardzo dobre

  3) dobre

  4) poprawne

  5) nieodpowiednie

  6) naganne

  Wychowawca zasięga opinii nauczycieli  oraz uczniów danej klasy.

  Ocenę wyższą niż przewidywana może osiągnąć uczeń na drodze zdobycia odpowiedniej liczby punktów dodatnich.

  b) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  c) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

  4.5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

  2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem p. 4.6.

  4.6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  4.7.    Wychowawca przedstawia tak wystawione oceny podczas rady klasyfikacyjnej.

  4.8.   a) Uczeń lub jego rodzice (p.o.) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  b) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

  1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

  2) wychowawca klasy,

  3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

  4) pedagog,

  5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

  6) przedstawiciel Rady Rodziców,

  Komisja ta która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze  głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  c)  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

  1) skład komisji,

  2) termin posiedzenia komisji,

  3) wynik głosowania

  4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  4.9.      Szczegóły trybu odwoławczego określa  odrębna procedura.

  4.10         System oceniania może być nowelizowany uchwałą rady pedagogicznej na wniosek Rady Rodziców, zainteresowanego nauczyciela lub dyrektora szkoły. Naniesione zmiany obowiązują od następnego półrocza (roku szkolnego).

   

   

   

   

  UCHWAŁA

  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  w Starych Skoszewach

  z dnia 14 .09.2011 w sprawie zmian w statucie szkoły.

   

  Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1.

  1. W Statucie Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w  Starych Skoszewach

  uchwalonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach w dniu 26.06.2007r. wprowadza się następujące zmiany

  w Rozdziale V
  § 12 otrzymuje brzmienie:

   

  1. W szkole ustala się funkcję  zastępcy dyrektora szkoły. Powołuje go dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego. Do jego podstawowych obowiązków należy

  A)    zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w szczególności:

  a) przyjmowanie interesantów,

  b) organizowanie zastępstw,

  c) bieżąca kontrola pełnienia dyżurów,

  d) koordynowanie pracy obsługi.

  B) Szczegółowy zakres czynności z-cy dyrektora określa dokument „ Zakres zadań i obowiązków zastępy    dyrektora szkoły”.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Pedagogicznej

  Poprawiony (środa, 06 lutego 2013 10:14)

   

  Wakacje 2015
  Sześciolatki
  Gazeta Przerwa

  'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.' To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.

  EU Cookie Directive Module Information